Formulář pro oznamování a posuzování
případného protiprávního jednání
Nejdříve si prosím přečtěte podmínky, následně zaškrkněte potvrzení o seznámení se, aby se zaktivovalo tlačítko pro založení formuláře

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

 1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 1.8.2022, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí ZLKL, s.r.o., Moravičanská 581/29, 789 83 Loštice jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 2. ZLKL, s.r.o. jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce a je uložena v kanceláři ZLKL, s.r.o.. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 3. Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít elektronicky na těchto stránkách https://vos.zlkl.tech, které jsou dostupné z mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.
  Nebo lze oznámení podat na ministerstvo spravedlnosti.
 4. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona. Toto oznamovatel stvrdí zaškrknutím pole o seznámení. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 5. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 6. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení.
 7. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí oznamovatele na uvedené kontakty o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Pokud nebyl uveden kontakt oznamovatel si musí pravidelně kontrolovat vyhodnocení oznámení na stránkách https://vos.zlkl.tech, kde při založení oznámení dostal ID případu a heslo k zobrazení stavu a vyhodnocení. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba ZLKL, s.r.o. navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, na uvedené kontakty bez zbytečného odkladu. Pokud nebyly uvedeny, musí si oznamovatel ověřovat stav stejně jako v případu že nebylo oznámení vyhodnoceno jako důvodné.
 8. ZLKL, s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ZLKL, s.r.o. nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
 9. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
 10. Pro oznámení lze využít elektronický formulář, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou.Určení příslušné osoby podle § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají z tohoto zákona

Ředitel ZLKL, s.r.o. jako povinného subjektu ve smyslu uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů určuje jako příslušnou osobu paní

Ještě PR Jiná Osoba

a potvrzuje, že na základě zkontrolovaných nezbytných údajů jde o osobu splňující podmínky pro výkon této činnosti – bezúhonnost, zletilost, plná svéprávnost.

Základní údaje

Přílohy

Maximum souborů:
Max. velikost jednoho souboru:Nepovinné informace

Vyplňte pouze chcete-li být zpětně kontaktován/na a nezáleží Vám na anonymitě
Nevyplňujte pokud chcete zůstat anonymní. V tomto případě je nutné si zapsat vygenerované ID a heslo v horních polích


Není vyplněn telefonní ani e-mailový kontakt, pokud budete chtít zjisti informace o stavu oznámení, je nutné si uložit ID a heslo ohlášení


Zadejte informace o případu

Aktuální informace k případu č.:

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno


Cookies & Soukromí

Tato stránka neshromažďuje žádné osobní informace

 • U této stránky se snažíme zajistit absolutní anonymitu uživatele.
 • Tato stránka využívá cookies pouze pro zajištění funkčnosti stránek.
 • Neshromažďujeme žádné cookies, informace o prohlížeči, uživateli ani o připojení.
 • A protože tyto informace neshromažďujeme, tak je také neposkytujeme cizím subjektům.